Vertrouwenspersoon & VOG

Wij vinden een veilig sportklimaat erg belangrijk.

Iedereen die sport kan te maken krijgen met vormen van (seksuele) intimidatie. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren.

Vertrouwenspersoon

Wij hebben een vertrouwenspersoon voor onze vereniging, bij wie u terecht kunt als u problemen ervaart.

Last van ongewenst (seksueel) gedrag? Probeer altijd eerst met de persoon in kwestie in gesprek te gaan. Lukt dit niet en heb jij last van ongewenst gedrag? Of vermoed je iets bij een ander? Meld dit dan bij de vertrouwenspersoon!
Bij de vertrouwenspersoon kun je je verhaal kwijt als slachtoffer of beschuldigde en ontvang je advies en ondersteuning.

De vertrouwenspersoon van Jahn Hillegom is:

Willianne van Strijen
Willianne is eigenaar van het bedrijf Inzicht in Jezelf. Zij richt zich hiermee op coaching en persoonlijke groei, training en professionele groei, begeleidt mensen bij levensloopvragen en werkgerelateerde onderwerpen.
Mail: contact@inzicht-in-jezelf.nl
Tel: 06-27440376

Gedragsregels

In onze vereniging hebben we een aantal gedragsregels die binnen de club gelden, overeenkomstig met de gedragsregels van de KNGU. Iedereen die binnen onze club direct of indirect is betrokken bij de begeleiding of sportbeoefening van de leden, is hiermee akkoord gegaan.

 1. Ik zorg voor een omgeving en sfeer waarbinnen de gymnast zich veilig voelt.
 2. Ik stel in overleg met gymnasten en, indien minderjarig tevens met hun ouders, afhankelijk van het niveau, concrete doelen vast.
 3. Ik respecteer de waardigheid van de gymnast en dringt niet verder door in diens privé-leven, dan nodig is voor de doelen uit punt 2.
 4. Ik onthoud me van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover de gymnast.
 5. Het belang van de gymnast staat centraal. Ik gebruik of misbruik de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de gymnast.
 6. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige gymnast tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.
 7. Ik ga niet in op seksuele toenaderingspogingen van de gymnast en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.
 8. Ik raak de gymnast niet op zodanige wijze nodeloos aan, dat de gymnast deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 9. Ik onthoud me van verbale intimiteiten en grof taalgebruik.
 10. Ik ga gereserveerd en met respect om met de gymnast, in ieder geval in de volgende situaties: tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen, met name ook in ruimten als de kleed- of hotelkamer.
 11. Ik ben verplicht met personen of instanties samen te werken die de belangen van de jeugdige gymnasten samen met hen behartigen opdat deze instanties hun werk goed kunnen uitoefenen.
 12. Ik heb binnen de (sportieve) situatie de plicht de gymnast te beschermen tegen schade en misbruik door derden.
 13. Ik geef de gymnast geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaard ik geen financiële beloning of geschenken van de gymnast, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.
 14. Ik respecteer feiten die aan mij zijn toevertrouwd. Er worden slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de gymnast, als ik ervan ben overtuigd dat de belangen van de gymnast of zijn omgeving hiermee zijn gediend.
 15. Ik zie er actief op toe dat deze regels door iedereen die is betrokken bij de gymnast, worden nageleefd. Ik neem passende maatregelen als ik gedrag signaleer dat niet in overeenstemming is met deze regels.
 16. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen mijn verantwoordelijkheid om in de geest hiervan te handelen.