Uitschrijven

Uitschrijven

Wil je geen lid meer zijn van Jahn? Schrijf je dan op tijd uit. Je dient wel door te betalen tot het einde van het seizoen, omdat je bij onze vereniging een lidmaatschap voor een heel seizoen aangaat. Wil je het volgende seizoen geen les meer, schrijf je dan voor 1 juni uit! Zie ook de onderstaande regels, die ook in het Huishoudelijk Reglement terug te vinden zijn.

Uitschrijven gaat altijd schriftelijk, het liefst via een mail naar ledenadministratie@jahnhillegom.nl. Lukt het niet om te mailen, stuur dan een brief naar ons post-adres: Postbus 231, 2180 AE Hillegom.

Het huishoudelijk reglement (pdf) is te downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken.

Regels lidmaatschap

Enkele regels die gelden bij het lidmaatschap, een extractie uit het Huishoudelijk Reglement:

1. Aspirant-leden mogen twee gratis proeflessen volgen. In de tweede les zal een inschrijfformulier worden uitgereikt, het huishoudelijk reglement kan hierboven worden gedownload.
2. Aanmelding als lid van GV Jahn geschiedt door de inlevering van het aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie van de vereniging. Tevens is het mogelijk het formulier in te leveren bij de leiding, die zorg zal dragen voor inlevering bij de ledenadministratie.
5. Bij verhuizing of wijziging in contactgegevens zijn de leden verplicht dit schriftelijk te melden aan de ledenadministratie via een brief naar de postbus of via een e-mail naar ledenadministratie@jahnhillegom.nl.
6. Het gymnastiekseizoen loopt van 1 september t/m 30 juni.
7. Het lidmaatschap wordt aan het einde van het seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap wordt beëindigd door het lid of door het bestuur van de vereniging.
8. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging (via brief naar de postbus of e-mail naar ledenadministratie@jahnhillegom.nl, uiterlijk één maand voor het einde van het seizoen, dus voor 1 juni.
9. Een lidmaatschap wordt altijd voor een heel seizoen aangegaan (van 1 september tot en met 30 juni). Opzeggen kan alleen per volgend seizoen en dient uiterlijk 1 juni schriftelijk doorgegeven te worden. Bij uitschrijven ná deze datum is men ook voor het volgende seizoen de volledige contributie verschuldigd.
10. Jahn gaat zo zorgvuldig mogelijk om met uw gegevens. Raadpleeg de privacy policy op de website van Jahn (www.jahnhillegom.nl/privacy) voor alle informatie en regels rondom privacy.

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap sportclubs blijft mogelijk

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Indien de geleverde aflevering, van bijvoorbeeld een tijdschrift, minder dan eenmaal per maand plaatsvindt, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.

Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen.